USERNAME    PASSWORD   REGISTER | FORGOT PASSWORD ?
รับข่าวสยามบันเทิง
ทางมือถือ
  PR News : ‘อวด-ดี อาชีวะ 5’เวทีปล่อยของของชาวอาชีวะ          เริ่มแล้ว!! การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา ‘อวด-ดี อาชีวะ 5’ คือหลักสูตรเสริมทักษะด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อ เพื่อสื่อสารเรื่องราวดีๆ ของอาชีวศึกษา โดย นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 และถือเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา ‘อวด-ดี อาชีวะ 5’ อย่างเป็นทางการ

          ‘อวด-ดี อาชีวะ 5’ การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา ไม่จำกัดรูปแบบ ความยาวไม่เกิน 5นาที สร้างขึ้นจากเรื่องจริงหรือดัดแปลง หรือได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริง ชีวิตจริง หรือการเรียนการสอนจริงตามหลักสูตรอาชีวศึกษา ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 380,000บาท ในหัวข้อ คนช่างสร้างชาติ สุดยอดนวัตกรรม จิตอาสาอาชีวะ และอาชีวะเปลี่ยนชีวิต
 
          ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้กำลังคนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการ พัฒนาประเทศ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา เร่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเรียน อาชีวศึกษาสมัยใหม่ ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และสาธารณชนมากขึ้น 
  
          จึงสนับสนุนให้มีการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา ‘อวด-ดี อาชีวะ’ และจัดให้มีขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 และเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวอาชีวศึกษา แสดงความสามารถในการผลิตสื่อ เพื่อสื่อสารเรื่องดีๆ ของอาชีวะ ด้วยความเชื่อมั่นว่า การสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์เชิงบวกของชาวอาชีวศึกษา จะต้องเริ่มต้นจากชาวอาชีวศึกษาเอง เพราะมีความเข้าใจในอัตลักษณ์ และวิถีแห่งตน เข้าใจเพื่อนต่าง ๆ และเข้าใจในความเป็น ผู้นำด้านวิชาชีพของแต่ละวิทยาลัย ซึ่งมีความ แตกต่างหลากหลาย และโดดเด่นแตกต่างกัน ประกอบกับชาวอาชีวศึกษาเอง ย่อมมีความภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะสื่อสารเรื่องราวดีๆ สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวี หรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีความสอดคล้องกับ ยุคสมัย และวิถีชีวิตของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน   
 
          จากผลงาน ‘อวด–ดี อาชีวะ 4’ ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดเกือบ 300 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ คนช่างสร้างชาติ สุดยอดนวัตกรรม จิตอาสาอาชีวะ และอาชีวะเปลี่ยนชีวิต จากหลากหลายวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยการอาชีพต่างๆ จากทั่วประเทศ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ‘อวด–ดี อาชีวะ’ ได้สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ในความเป็นอาชีวศึกษา ในมุมมองที่แตกต่างจากที่เคยรับรู้มาก่อน สร้างความชื่นชม และยอมรับในทักษะฝีมือ ความรู้ความสามารถ และคุณงามความดีของชาวอาชีวศึกษา อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมที่มีต่อชาวอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย 


598   0ค้นหาข้อมูล  | search |
Top 10 PR news
© 2009 by SBT.co.th : Siambunterng Newspaper . All rights reserved